Skadeomfang ved ekstremnedbør

10.12.2012 kl 13:17

Del:

Ekstremnedbør bidrar til ødeleggende flommer og skred. I byene forårsaker store mengder nedbør oversvømmelser. Det kan skje fordi vann- og avløpssystemet ikke er dimensjonert for å håndtere så mye vann på kort tid, eller som følge av tette sluk eller stikkrenner.

 

Tabellen under tar utgangspunkt i en nedbørmengde på 50 mm over større områder. Den viser forskjeller i sannsynlig skadeomfang for de ulike regionene. Tallene beskriver antall timer nedbørmengden på 50 mm fordeler seg over.

 

Tabellen viser skadeomfang ved ekstreme nedbørmengder

 

Store nedbørmengder øker risikoen for skred. Det gjelder særlig når det faller mye nedbør på kort tid, i områder der enten jord-, leire-, fjell- eller snømasser allerede er ustabile.

 

Når nedbør faller som snø kan kraftnettet settes på store prøver. Når tunge mengder med våt snø ligger på kraftlinjene eller på trær som står i nærheten, blir det ekstra utfordrende hvis snøen blir til is. Da vil trefall over kraftlinjene og svingninger på linjene føre til skader.

ARTIKKELEN HANDLER OM