Utslipp og forureining

Utslepp av giftige og/eller miljøskadelege stoff har som oftast opphav i industri- og transportulykker. Dette kan vere brannar, havari eller eksplosjoner, men det kan også skje utslepp på grunn av feil og materielle svekkingar i produksjonsanlegg eller tankar.

Se beskrivelse

Andre beskrivelser