Luftfart

Ulykker i luftfarten kan få store konsekvensar. Derfor blir det stilt strenge krav til tryggleiken i samband med luftfart.