Forsvarets bistand til det sivile

19.01.2012 kl 19:11

Del:

Forsvaret skal yte støtte til det sivile samfunn når lokale eller sentrale myndigheter ber om det.

 

Naturkatastrofer, leteaksjoner, ulykker og terror. Selv om det ikke er Forsvarets primære oppgave, kan Forsvarets mange kapasiteter yte støtte til det sivile samfunn når lokale eller sentrale myndigheter ber om det.

 

Som oftest er det politiet som ber om bistand fra Forsvaret, men også en rekke andre offentlige etater ber jevnlig om støtte. Forsvaret besitter et bredt spekter av ressurser som kan stilles til rådighet ved behov.

 

Historisk har Heimevernet i kraft av sitt lokale nærvær vært en synlig og viktig ressurs for det sivile samfunn. Mannskapene samarbeider nært med offentlige og private instanser, og har et betydelig ansvar for å beskytte landets innbyggere, viktig infrastruktur og vitale samfunnsfunksjoner.

 

Støtten til det sivile samfunn er en viktig oppgave for Forsvaret.

 

Forsvarets innsats 22. juli

Terroren som rammet Norge 22. juli har minnet oss om hvor sårbart samfunnet er, og at terrortrusselen er reell.

 

Politiet har ansvaret for å sikre samfunnet mot terror. Forsvaret er utformet for å ivareta sin militære rolle, men skal støtte samfunnet etter anmodning. Den 22. juli og i tiden etter bisto Forsvaret politiet med en rekke ressurser, og både HM Kongens Garde, Heimevernet, eksplosiveksperter og helikoptre var involvert.